نهضت بیداری سیدجمال از ایران تا مصر از مصر تا ایران

در حیات سید جمال الدین,

سید جمال الدین اسدآبادی

 

متفکر سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام و از پیشگامان اندیشه مشروطیت در ایران

 

سید جمال الدین اسدآبادی ( 1276 - 1217 هـ ش) بزرگترین متفکر و مصلح اجتماعی شرق ، مردی آزادی خواه و آزاد منش و دارای افکار و عقاید فلسفی و سیاسی و طرفدار استقرار دموکراسی در ممالک شرق و ایجاد وحدت میان مسلمین و تشکیل اتحادیه دول اسلامی، تمام مدت عمر خود را صرف بیداری مسلمانان و در مبارزه با استبداد گذراند و پیوسته در حال سفر به شرق و غرب بود. در زندگی پر فراز و نشیب خود متحمل رنج‌ها و مشقات زیادی شد، انگلیسی‌ها وی را از هند اخراج کردند، درایران، ناصرالدین شاه با آن وضعیت ناهنجار وی را از ایران تبعید کرد. خلیفه عثمانی، سید را از استانبول بیرون راند تا موجب خوشحالی شیوخ ارتجاعی دربار شود. در مصر نیز به دستور خدیو مصر و به اشاره یا دستور مقامات استعماری انگلستان، اخراج شد.   پذیرفتن این آوارگی‌ها بدون شک ناشی از انگیزه درونی و به خاطر اهداف والای انسانی و در راه رهائی انسانها از جهل و اسارت   و تحمل همه این مصائب در شناخت و تعهد سید از اسلام بود.@

یاسر فاتحی: اعظم علایی طالقانی افکار و اندیشه های اسلام تحول گرا و مکتب پویا سید جمال در مصر آنچنان تاثیری گذاشت که امروز پس گذشت بیش از 100 سال نهضت روشنفکری مصر( از زمان سید تاکنون )مدیون اوست

 در ایران نیز گرچه در بدو امر چهره سیاسی او نسبت به اندیشه اش  شهرت داشت اما دیری نپائید که افکار سید  وجنبش بیداری او وارد گفتمان روشنفکری شد وآبشخور اندیشه دینی وسیاسی  علامه نائینی ،آیت الله فقید سیدمحمود طالقانی ،مرحوم مهندس مهدی بازرگان و معلم شهید دکترعلی شریعتی  و حتی امروز سید محمد خاتمی  در قالب دین مدنی قرار گرفته است  سید ابوالحسن طالقانی (پدریادبود مرحوم دکتر علی شریعتی «

بطور حتم چنانچه نظام سیاسی  مصر ثبات یافته و مبانی دمکراتیک در آن تحقق یابد مردم مصر از نام واندیشه سید بیشتر خواهند شنید و مجدداً اندیشه ایشان فراگیرتر می شود 

Mohammad Khatami, President of

یاد همه آنانی که در این مطلب از آنان نام برده شد بعلاوه اندیشمند پاکستانی اقبال لاهوری همواره زنده وجاوید باد 

@ : www.iranika.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید