بمناسبت بازنشستگی 2تن از همکاران (آقایان نصراله مساوات و علی صمدی )

                                  

 

                                 روزگاری ما جوان بودیم و حالی داشتیم

صورت عاری از چروک و خط و خالی داشتیم

با حقوق کارمندی تا مجرد بوده ایم

در خیال و وهم خود فکر عیالی داشتیم

هم نفس پیدا شد و امروز و فردا سال شد

سال بعد از جیغ بچه قیل و قالی داشتیم

بهر ثبت نام لیلا و نقی در مدرسه

گشت شهریه گران و نق و نالی داشتیم

تا حقوق کارمندی با تورم جفت شد

بهر خرج روزمره جیب خالی داشتیم

بچه ها کم کم به دانشگاهها راهی شدند

با نداری فکر تحصیلات عالی داشتیم

با ته دیگ آشنا شد پهنه کفگیرمان

گرچه ته دیگی نبود و دیگ خالی داشتیم

تا نوه پیدا شد و لبخند زد , ما بهر او

حسرت یک بستنی پرتقالی داشتیم

رفت فرش زیر پا در راه تحصیل پسر

حسرت با زن نشستن روی قالی داشتیم

این زمان آوا برآمد هان دگر پرواز کن

چون نظر کردیم آنک نیمه بالی داشتیم

گر حقوق کارمندی بهر ما یک بال بود

نصف کردند و تو خود دیدی چه حالی داشتیم

ما ز ِ دولت بهر پیری چشم یاری داشتیم

همقطاران, خود غلط بود آنچه می پنداشتیم.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید